IMPORTANT INFO

KAUNO-ŠOKIO-TEATRO-AURA-VEIKLA

KAUNO ŠOKIO TEATRO AURA NUOSTATAI

KAUNO ŠOKIO TEATRO AURA 2014-2015 M. SEZONO KŪRYBINĖ VEIKLOS PROGRAMA

2013-2015-M. PERSPEKTYVINĖ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMA

VADOVO ATASKAITA

KAUNO ŠOKIO TEATRO AURA 2013 M. VADOVO ATASKAITA

FINANSINĖS ATASKAITOS

2015M. ATLYGINIMAI

2014M. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

2014M. INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ

2014M. INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTAS SUMAS

2014M. INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

2014M. ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2014M. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ,TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2014M. FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2014M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2014M. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

2014M. GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

2014M. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2014M. INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

2014M. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

2014M. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2014M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2014 M. III KETV. ATLYGINIMAI

2013 M. IV KETV. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2013 M. IV KETV. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2013 M. IV KETV. PRIEDAI PRIE BALANSO

2013 M. IV KETV. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

VIEŠIEJI PIRKIMAI

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS NUO 2015-01-01

VIEŠIEJI PIRKIMAI 2015-01

VIEŠIEJI PIRKIMAI 2015-02